Israëlologie, of: de locus over Israël in de systematische theologie.

DE SITE VAN CHAFER THEOLOGICAL SEMINARY GEEFT TOEGANG TOT HET CTS JOURNAL MET DE 6 ARTIKELEN VAN FRUCHTENBAUM.

Samenvatting in stellingen van Arnold G. Fruchtenbaum, Israelology

1. In de systematische theologie zal een Israëlologie, een leer van Israël, vooraf moeten gaan aan de ecclesiologie, de leer van de kerk.

2. Er zijn twee typen systematische theologie: de Verbondstheologie en de theologie van het Dispensationalisme. Een leer van Israël is in de Verbondstheologie bijna onmogelijk; in het Dispensationalisme is de leer van Israël beperkt tot de toekomst.

3. De funderende gedachte van een Israëlologie moet zijn dat het volk Israël als natie is uitverkoren.

Continue reading “Israëlologie, of: de locus over Israël in de systematische theologie.”

KOINONIA LIVE! – Romeinen 10:14-21 – Het falen van Israël

Bijbelbespreking van dinsdag 13 februari 2018

EERSTE DEEL – Rom. 10:14-15

14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?
15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!

TWEEDE DEEL – Rom. 10:16-17

16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

DERDE DEEL – Rom. 10:18-21

18 Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.
19 Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u jaloers maken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken.
20 En Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.
21 Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.

De God van de Bijbel – Uit “The Gagging of God”- Don Carson (deel drie)

Na de thema’s van schepping en zondeval, spreekt Carson over God. Het gaat hem, zegt hij, om een aantal Bijbelse passages die iets zeggen over het karakter en de daden van God. Opnieuw in verband met de kwestie van het religieus pluralisme. De achterliggende vraag in dit gedeelte van zijn boek is steeds of een Christen zich kan permitteren een pluralist te zijn. De (vrijzinnige en postmoderne) houding die alle godsdiensten aan elkaar gelijk stelt, is volgens Carson in strijd met de Bijbel; alleen als we het christendom losmaken van de Bijbel is het denkbaar dat we het religieuze pluralisme omarmen.


Continue reading “De God van de Bijbel – Uit “The Gagging of God”- Don Carson (deel drie)”

Het bewijs van de gerechtigheid uit geloof – KOINONIA BIJBELSTUDIE: Romeinen 10:5-13

Verslag van de Bijbelbespreking van dinsdag 6 februari 2018 over Romeinen 10:5-13: Het schriftuurlijke bewijs van de gerechtigheid uit geloof in het Oude Testament.

DEEL 1 – PARAFRASE ROM. 10:5-13

DEEL 2 – INLEIDING EN EXEGESE ROM. 10:5

DEEL 3 – EXEGESE ROM. 10:6-13

Het verhaal van de bijbel (2) – Don Carson en de zondeval

Het begin van het Bijbelse verhaal ligt dus in de schepping. De eerste grote gebeurtenis die de geschiedenis van de mens binnen de schepping bepaald heeft, is wat we noemen de zondeval. In zijn boek beperkt Carson zich tot een viertal opmerkingen die vooral het contrast willen laten zien tussen het Bijbelse verhaal van de zonde en de moderne en postmoderne opvatting over de betekenis van het kwaad. Een volledige behandeling van de tekst van Genesis 3 blijft hier achterwege.

Continue reading “Het verhaal van de bijbel (2) – Don Carson en de zondeval”