Hoe oud zijn de evangeliën? – een conferentie in Opheusden (deel 2)

This entry is part 1 of 1 in the series discussie

Na de lezing van drs. G. van der Veen – een aanvulling op de lezing van Thomson, een verdediging dus van de betrouwbaarheid van de Byzantijnse teksttraditie – was er aan het eind van de dag nog een lezing van dr. P.J. Lalleman (Londen) over het ontstaan van de evangeliën. Ik was er zeer benieuwd naar, omdat ik verwachtte dat hier de moderne historische kritiek zou worden tegengesproken en wellicht zelfs weerlegd. Maar dat liep anders… Na te hebben gesteld dat elk van de evangeliën “los van elkaar” werden geschreven – dat heb ik werkelijk gehoord en genoteerd! – kwam LEES HIER VERDER…

Een conferentie in Opheusden: de waarde van de Byzantijnse bijbelhandschriften

This entry is part 2 of 2 in the series NT-Grieks

Afgelopen zaterdag zijn Henneke en ik naar een conferentie gegaan in Opheusden, georganiseerd door het LOGOS-instituut. Wij wilden wel eens weten wat er gezegd zou worden over de twee grote onderwerpen van de conferentie. In de eerste plaats de betekenis van de schepping voor de moderne wetenschap – met name de biologie en de evolutietheorie. In de tweede plaats de kritiek op de moderne bijbelwetenschap (op het gebied van de handschriften, tekstkritiek, en de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. In een aantal bijdragen wil ik proberen onze indruk van deze conferentie weer te geven. In deze eerste bijdrage een verslag LEES HIER VERDER…

Het gezag van de Schrift in de prediking

“Wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God.” “Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus’ wil.” (2 Kor. 4:2, 5) Het overkomt vaak studenten uit een christelijk gezin, die op de middelbare school of op de universiteit geconfronteerd worden met harde kritiek op de Bijbel. Ze beginnen te twijfelen. De antwoorden van vader en moeder zijn niet LEES HIER VERDER…

Predik het Woord

Predik het Woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. (2 Tim. 4:2) Al maandenlang denk ik na over het karakter van mijn prediking in de gemeente van IJmuiden. Vindt mijn prediking wel aansluiting bij het geloof van de gemeente? Zijn mijn preken niet te onderwijzend of te vermanend? Schenk ik voldoende aandacht aan de normale ervaringen van mijn gemeenteleden, die lang niet allemaal op hetzelfde niveau van geloof leven? Ben ik te zeer gericht op het onderwijs vanuit de Schrift en komt daardoor de bemoediging tekort? Ik zou niet weten waar LEES HIER VERDER…

KOINONIA LIVE! #12 – de vijf “fundamentals”- 18 April 2017

This entry is part 13 of 65 in the series BROADCAST

De “Five Fundamentals” markeren het verschil tussen Bijbelgetrouw Christendom en het modernisme. In deze aflevering bespreek ik die “Fundamentals” vanuit de Gereformeerde Traditie tegenover het modernisme van Harry Kuitert. De Fundamentals zijn: 1. De volkomenheid van de Schrift 2. De godheid van Jezus (of: de maagdeijke geboorte) 3. Christus’ plaatsvervangend sterven 4. Christus’ lichamelijke opstanding 5. De echtheid van Christus’ wonderen    Send article as PDF   

De overspelige vrouw en Jeremia

Job Borg vroeg: Ik heb uw college op you tube (over o.a.de overspelige vrouw) volledig bekeken. Interessante video! Deze tekst uit Johannes zou volgens u niet in de oorspronkelijke versie van het NT voorkomen. -Pint u zich nu niet erg vast op de kopieen uit de 2e eeuw? -wat doet u met de duidelijke verwijzing in dezeJohannes-tekst naar Jeremia? Nieuwe testament legt hier toch een mooie link naar het Oude Testament? vr.gr. Job Borg Mijn antwoord was: Bruce Metzger zei over deze “pericope adulterae”: “het bewijs voor een herkomst van deze perikoop van de overspelige vrouw buiten Johannes is overweldigend.” LEES HIER VERDER…

Christologie? (2) Antwoord op Kubacki

Het spreken over Jezus als Christus wortelde oorspronkelijk in de verwachting van het nabije einde der tijden, het uitbreken van het Koninkrijk van God. Toen dit uitbleef, was heroriëntatie noodzakelijk. Niet het Rijk, maar het eeuwige leven kreeg de nadruk. Vraag 1: Mag je een “christologie” beginnen met deze historische verklaring van de betiteling “Christus”? Is Hij niet gewoon de Christus? “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” – Belijdenis van Petrus. Dat Christus als de Opgestane en Levende beleden werd, […]door Christus ontving.  Vraag 2: Is de belijdenis van Jezus als de Opgestane Heer dan een LEES HIER VERDER…