Predik het Woord

Predik het Woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. (2 Tim. 4:2) Al maandenlang denk ik na over het karakter van mijn prediking in de gemeente van IJmuiden. Vindt mijn prediking wel aansluiting bij het geloof van de gemeente? Zijn mijn preken niet te onderwijzend of te vermanend? Schenk ik voldoende aandacht aan de normale ervaringen van mijn gemeenteleden, die lang niet allemaal op hetzelfde niveau van geloof leven? Ben ik te zeer gericht op het onderwijs vanuit de Schrift en komt daardoor de bemoediging tekort? Ik zou niet weten waar LEES HIER VERDER…

KOINONIA LIVE! #12 – de vijf “fundamentals”- 18 April 2017

This entry is part 13 of 70 in the series BROADCAST

De “Five Fundamentals” markeren het verschil tussen Bijbelgetrouw Christendom en het modernisme. In deze aflevering bespreek ik die “Fundamentals” vanuit de Gereformeerde Traditie tegenover het modernisme van Harry Kuitert. De Fundamentals zijn: 1. De volkomenheid van de Schrift 2. De godheid van Jezus (of: de maagdeijke geboorte) 3. Christus’ plaatsvervangend sterven 4. Christus’ lichamelijke opstanding 5. De echtheid van Christus’ wonderen    Send article as PDF   

KOINONIA LIVE! #10 – Sola Scriptura en de predikant – over D.A. Carson

This entry is part 11 of 70 in the series BROADCAST

Geheel gewijd aan D.A. Carson. Zijn preek over Deuteronomium 17 geeft ons inzicht in het belang van “Sola Scriptura” voor het werk van een predikant. Dat is een opmerkelijke exegese en toepassing van de Koningswet op de praktijk van de prediking. Hieronder de volledige video van de toespraak van Carson:    Send article as PDF   

De Reformatie aan het begin van de 20e eeuw – de strijd tussen Fundamentalisten en Vrijzinnigen

This entry is part 4 of 4 in the series kerkgeschiedenis

Aan het begin van de 20e eeuw staan het fundamentalisme en het modernisme scherp tegenover elkaar, zoals zal blijken ook in Nederland. De grote kwestie wordt: kunnen bijbelgetrouwe Christenen blijven in de grote kerken die langzamerhand liberaal worden, of moeten zij zich afzonderen en hoe ver moet deze afzondering dan eigenlijk gaan? Bij ons is dat voortdurend ook de vraag geweest voor de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging – kunnen we nog blijven? En moeten we de modernisten doen wijken of met hen samenwerken? Het is een strijd vooral om Sola Scriptura. Based on two lectures by prof Nathan LEES HIER VERDER…

Over Schleiermacher en het begin van het Modernisme – bespreking in de studiegroep Gorssel

This entry is part 3 of 4 in the series kerkgeschiedenis

Vijfde deel van de serie besprekingen in de Studiekring Gorssel over de Reformatie. Op 17 maart 2017 hebben we Friedrich Schleiermacher besproken. De grote kerkvader van de 19e eeuw en de oorsprong van het Modernisme in de theologie. Geloof wordt in deze eeuw het dominante thema, maar dan in de versie van de Romantiek: het diepe gevoel van “absolute afhankelijkheid”, dat kan worden begrepen als de “ontvankelijkheid” voor de Totaliteit, de Kosmos, d.w.z. het Goddelijke. Alle religies en zelfs atheïsten kennen dit diep menselijke gevoel, en daarop zijn alle religies gebaseerd. Uiteindelijk berust hierop ook het “waardenbewustzijn” van de samenleving. LEES HIER VERDER…

Christologie? (2) Antwoord op Kubacki

Het spreken over Jezus als Christus wortelde oorspronkelijk in de verwachting van het nabije einde der tijden, het uitbreken van het Koninkrijk van God. Toen dit uitbleef, was heroriëntatie noodzakelijk. Niet het Rijk, maar het eeuwige leven kreeg de nadruk. Vraag 1: Mag je een “christologie” beginnen met deze historische verklaring van de betiteling “Christus”? Is Hij niet gewoon de Christus? “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” – Belijdenis van Petrus. Dat Christus als de Opgestane en Levende beleden werd, […]door Christus ontving.  Vraag 2: Is de belijdenis van Jezus als de Opgestane Heer dan een LEES HIER VERDER…

Het Woord moet heersen over onze geloofsbeleving

Een prachtig betoog van Henk Bakker bij een stelling van Harry Kuitert die te pas en te onpas geciteerd wordt. Kuitert had gezegd: “Al het spreken over Boven, komt van beneden.” Daarmee is een beroep op de openbaring uitgesloten. Openbaring wordt een kwalificatie die wij aan bepaalde vormen van spreken “van beneden” toekennen – we geven aan bepaalde ideeën gezag, sluiten anderen uit. Al dan niet terecht, maar van een spreken van God zelf kan dan geen sprake zijn. Het zijn, in moderne taal, allemaal zoekontwerpen .Henk Bakker: Als baptist herken ik in elk geval iets van deze benadering van LEES HIER VERDER…

Triniteit – mysterie of openbaring

  These are the concepts at the core of this paper. First, that meaning is subject to change, both in the future and in the past. Secondly, that what constitutes the subject initially is a cutting-off – a cutting-off-from, perhaps – such that the subject revolves around a gap or lack. Thirdly, an encounter with the Real, that is, with the original cut, is traumatic. The subject reacts to the trauma by a process that leaves scar. (Kaye-Blake) Drie principes dus.  Betekenissen van woorden ondergaan veranderingen – zowel in de toekomst  – woord X betekent morgen niet hetzelfde als nu LEES HIER VERDER…