Wie dorst heeft, kome tot Mij en drinke! – verkondiging in de avonddienst van 21 mei 2017

This entry is part 19 of 26 in the series PREKEN

Verkondiging over Joh. 7:37-43. Midden op het Loofhuttenfeest nodigt Jezus met een luide schreeuw nog één keer uit om in Hem te geloven. De laatste openbare uitnodiging tot allen. Juist in het kader van het Feest van de herdenking van Gods voorzienige zorg in de woestijn, met de vooruitverwijzing naar de nieuwe messiaanse tijd waarin God Zijn koninkrijk zal oprichten. Wie dorst heeft – zijn innerlijke nood kent – mag komen en vertrouwen op Jezus en mag dan drinken van het levende water – beeld van de wedergeboorte. Maar dan zal dat water ook worden tot een fontein van water. LEES HIER VERDER…

De leer van Jezus en Gods wil – verkondiging over Johannes 7:14-24

This entry is part 18 of 26 in the series PREKEN

Het gaat hier om de leer van Jezus. Zijn verkondiging is “expositie”, Bijbeluitleg, die de woorden van God wil verhelderen. Jezus brengt leer – anders dan de Rabbijnen spreekt Hij met direct gezag, want wat Hij zegt “heeft Hij van de Vader gehoord.” Geen traditieketen, geen spreken “in de naam van de leraar”: Jezus voegt zich niet in de tradities van de rabbijnen. Men is onder de indruk van Zijn kennis, maar toch is er geen echt begrip en zeker geen aanvaarding van Zijn leer. Waarom niet? Want: “als iemand de wil van God wil doen, zal hij erkennen dat LEES HIER VERDER…

Wie Gods wil doen wil, kan het begrijpen – voorbereiding van de verkondiging op 14 mei 2017

This entry is part 5 of 6 in the series Exegese

Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus, Wat is er nodig om het evangelie te begrijpen? Het lijkt vaak een heel eenvoudige boodschap. Maar ik heb in mijn leven veel te maken gehad met mensen die het evangelie maar al te simpel vonden. Voor hun was de grote hindernis om Jezus Christus als hun Verlosser aan te nemen juist hun verstand. Kennis is niet genoeg Wat is er nodig om het evangelie te begrijpen? Om het op jezelf toe te passen, om het aan te nemen? Natuurlijk moet je daar iets van weten. Je moet het gehoord hebben LEES HIER VERDER…

De voorwaarden van onze dienst

This entry is part 16 of 26 in the series PREKEN

De lezingen: Johannes 21:15-17; 1 Tim. 3:8-16 De enige echte voorwaarde van onze dienstbaarheid in de gemeente en voor de wereld is het liefhebben en dus navolgen van Jezus Christus. We zijn allen “diakenen” in de zin van “dienaren” van Christus. Daarom mogen we Johannes 21 en 1 Tim. 3 net zo goed op onszelf toepassen, ook als we het ambt van leraar, herder, diaken of ouderling niet als zodanig bekleden. De bijzondere taak van een diaken (=dienaar) is ook aan die geestelijke betrokkenheid gebonden. In Johannes gaat het om weiden en voeden van de gemeente; in 1 Tim. gaat LEES HIER VERDER…

Gods tijd is de allerbeste tijd

This entry is part 17 of 26 in the series PREKEN

Lezing: Johannes 7:1-13. Jezus gaat niet op naar het Loofhuttenfeest samen met zijn broers. Zijn tijd is nog niet gekomen. Pas het jaar daarna in maart of april zou Hij opnieuw naar Jeruzalem gaan voor het Paasfeest en dat was de tijd van Zijn kruisdood. Jezus volgt nauwkeurig Gods agenda! Maar Gods agenda is geheel anders dan de onze. Wat wij plannen en doen wordt dan ook steeds doorkruisd door Gods agenda, die precies aangeeft waarom en waartoe wij meemaken wat wij meemaken.    Send article as PDF   

De Vijf Preken van Pasen

This entry is part 15 of 26 in the series PREKEN

1. Het begon op Witte Donderdag. Een serie lezingen uit Markus 14. Dan een korte overdenking over de vraag: wat was dat geweldige lijden dat de Heere overviel in Gethsemané? Niet het lichamelijke lijden, hoe diep en onvoorstelbaar dat ook geweest is. Maar wel het vooruitzicht om te worden gescheiden van God de Vader in de drie uren van duisternis. Jezus zweet druppels bloed, zo diep raakt zijn innerlijke strijd ook Zijn lichaam. Waarom was dat nodig? Waarom werd het gebed niet verhoord: Vader, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan? En hoe mooi is het niet, dat Jezus Zijn gebed LEES HIER VERDER…

De valse kroning van de ware koning – Palmpasen 2017

We vieren vaak Palmpasen zonder te beseffen dat de intocht in Jeruzalem een onderdeel is van de lijdensweek. Als Jezus echter aan de discipelen vertelt wat Hem te wachten staat, dan spreekt hij niet over Zijn kroning maar over Zijn verwerping en naderende dood. Kijk maar in Markus 10:32-34. Een verwarrende en angstige menigte citeert bij de intocht verzen uit Psalm 118 zonder echt te beseffen wat dat allemaal betekent. Juist die Psalm spreekt ook over de steen die verworpen wordt door de bouwers, en over het feestoffer dat wordt vastgebonden aan het altaar. Zeker, dat Jezus rijdt op een LEES HIER VERDER…

Van afvalligheid tot de belijdenis van Petrus – verkondiging over Johannes 6:60 – 71

This entry is part 14 of 26 in the series PREKEN

Johannes (34) – Woorden van eeuwig leven Joh. 6:60-71 De menigte is Jezus gevolgd, aangetrokken door Zijn genezingen, gefascineerd door de tekenen die Hij deed, misschien zelfs wel onder de indruk van Zijn persoon. Maar ze zijn gericht op de vervulling van hun aardse behoeften, zoeken vanuit hun persoonlijke theologie een Profeet of koning en zijn niet in staat om twee dingen te doen, die juist bij de ware discipelen horen. In de eerste plaats komen ze niet om Hem eer te geven en Hem te aanbidden. In de tweede plaats erkennen zij niet, dat zij alleen deel kunnen krijgen LEES HIER VERDER…