MAAR God, die rijk is aan barmhartigheid… Verkondiging over Efeze 2:1-10

Broeders en zusters, gemeente van onze Heere Jezus Christus, Inleiding Ik wil met u vanuit het gedeelte uit de brief aan Efeze bij drie dingen stilstaan: bij de diagnose die God geeft van de menselijke toestand; vervolgens bij de remedie die Hij gegeven heeft, en tenslotte bij het leven na de genezing dat God ons geschonken heeft. Diagnose, remedie en het gezonde leven dus. 1. Eerst het minder leuke gedeelte: de diagnose. Sommigen van u zullen het helaas hebben meegemaakt. Dat moment dat de behandelend arts tegen u zegt: “Ik weet niet wat we er nog aan kunnen doen.” De LEES HIER VERDER…

Cultuur zonder dorst

Pas enkele dagen na mijn preek over Johannes 7 ben ik gaan nadenken over de stevige veronderstelling ervan. In dat gedeelte spreekt Jezus, nee schreeuwt Hij de woorden uit: “als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij, en drinke.” In het Grieks is het duidelijk, dat Jezus meende dat aan deze voorwaarde kon worden voldaan. Het was reëel om te verwachten dat iemand waarachtige dorst zou hebben. Uiteraard niet de fysieke dorst naar water, maar de dorst waarover Psalm 42 spreekt. “Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar LEES HIER VERDER…

Wie dorst heeft, kome tot Mij en drinke! – verkondiging in de avonddienst van 21 mei 2017

This entry is part 19 of 23 in the series PREKEN

This entry is part 19 of 23 in the series PREKEN Verkondiging over Joh. 7:37-43. Midden op het Loofhuttenfeest nodigt Jezus met een luide schreeuw nog één keer uit om in Hem te geloven. De laatste openbare uitnodiging tot allen. Juist in het kader van het Feest van de herdenking van Gods voorzienige zorg in de woestijn, met de vooruitverwijzing naar de nieuwe messiaanse tijd waarin God Zijn koninkrijk zal oprichten. Wie dorst heeft – zijn innerlijke nood kent – mag komen en vertrouwen op Jezus en mag dan drinken van het levende water – beeld van de wedergeboorte. Maar LEES HIER VERDER…

Spanning in de prediking – KOINONIA LIVE! #16

This entry is part 17 of 17 in the series BROADCAST

This entry is part 17 of 17 in the series BROADCAST Over de spanningen bij de predikant in de prediking – met zichzelf, met de gemeente en met God. Voorbeelden van tekstuitleggende prediking bij ds. Maarten Ezinga (Baptist) en ds Robbert Veen (Hervormd). Rom. 5:1-11; 2 Kor. 5:1, 2, 7. De preek van afgelopen zondag van ds. Ezinga in de Baptisten gemeente in IJmuiden, was al eerder uitgesproken en wel in de Refobap gemeente op Urk. Terug te luisteren via deze LINK.    Send article as PDF   

De leer van Jezus en Gods wil – verkondiging over Johannes 7:14-24

This entry is part 18 of 23 in the series PREKEN

This entry is part 18 of 23 in the series PREKEN Het gaat hier om de leer van Jezus. Zijn verkondiging is “expositie”, Bijbeluitleg, die de woorden van God wil verhelderen. Jezus brengt leer – anders dan de Rabbijnen spreekt Hij met direct gezag, want wat Hij zegt “heeft Hij van de Vader gehoord.” Geen traditieketen, geen spreken “in de naam van de leraar”: Jezus voegt zich niet in de tradities van de rabbijnen. Men is onder de indruk van Zijn kennis, maar toch is er geen echt begrip en zeker geen aanvaarding van Zijn leer. Waarom niet? Want: “als LEES HIER VERDER…

De voorwaarden van onze dienst

This entry is part 16 of 23 in the series PREKEN

This entry is part 16 of 23 in the series PREKEN De lezingen: Johannes 21:15-17; 1 Tim. 3:8-16 De enige echte voorwaarde van onze dienstbaarheid in de gemeente en voor de wereld is het liefhebben en dus navolgen van Jezus Christus. We zijn allen “diakenen” in de zin van “dienaren” van Christus. Daarom mogen we Johannes 21 en 1 Tim. 3 net zo goed op onszelf toepassen, ook als we het ambt van leraar, herder, diaken of ouderling niet als zodanig bekleden. De bijzondere taak van een diaken (=dienaar) is ook aan die geestelijke betrokkenheid gebonden. In Johannes gaat het LEES HIER VERDER…

De Vijf Preken van Pasen

This entry is part 15 of 23 in the series PREKEN

This entry is part 15 of 23 in the series PREKEN 1. Het begon op Witte Donderdag. Een serie lezingen uit Markus 14. Dan een korte overdenking over de vraag: wat was dat geweldige lijden dat de Heere overviel in Gethsemané? Niet het lichamelijke lijden, hoe diep en onvoorstelbaar dat ook geweest is. Maar wel het vooruitzicht om te worden gescheiden van God de Vader in de drie uren van duisternis. Jezus zweet druppels bloed, zo diep raakt zijn innerlijke strijd ook Zijn lichaam. Waarom was dat nodig? Waarom werd het gebed niet verhoord: Vader, laat deze drinkbeker aan Mij LEES HIER VERDER…

De Beker van Gods Toorn

Prediking op Witte Donderdag Over Markus 14:11 – 72 De profeet Jesaja noemde de komende Messias een “Man van Smarten, bekend met lijden.” Jezus heeft geheel en al onze menselijke natuur gedeeld. En daarom was Hij ook bekend met alle menselijke vormen van lijden: honger en dorst, pijn en teleurstelling, medeleven met het lijden van anderen, waardoor wij dat lijden ook meedragen. In het hoofdstuk uit Markus dat wij vandaag voor het grootste deel gelezen hebben, komt het lijden van Jezus boven het menselijke lijden uit. Dan bedoel ik niet het lijden van het kruis van Golgotha. Dan bedoel ik LEES HIER VERDER…