Het verhaal van de bijbel (2) – Don Carson en de zondeval

This entry is part 18 of 20 in the series Bijbelse theologie

Het begin van het Bijbelse verhaal ligt dus in de schepping. De eerste grote gebeurtenis die de geschiedenis van de mens binnen de schepping bepaald heeft, is wat we noemen de zondeval. In zijn boek beperkt Carson zich tot een viertal opmerkingen die vooral het contrast willen laten zien tussen het Bijbelse verhaal van de zonde en de moderne en postmoderne opvatting over de betekenis van het kwaad. Een volledige behandeling van de tekst van Genesis 3 blijft hier achterwege.

Continue reading “Het verhaal van de bijbel (2) – Don Carson en de zondeval”

Koinonia Bijbelstudies – Romeinen 9:24-33 – bespreking van 23 januari 2018

This entry is part 71 of 73 in the series BROADCAST

Inleiding van de bijbelbespreking van dinsdag 23 januari 2018.

Centraal staat vers 24 over de roeping van joden en heidenen, daarna de parafrase van het gehele gedeelte met enkele inleidende opmerkingen.

Tweede deel van de bijbelbespreking van dinsdag 23 januari 2018. In deze aflevering de verzen 25 tot 30.

Paulus citeert Hosea en Jesaja over het herstel van Israël maar maakt duidelijk dat dit ook de verlossing van de heidenen betekent – en dat slechts een minderheid uit Israël en de volkeren behouden zal worden.

Derde en laatste deel van de bijbelbespreking van 23 januari 2018. In deze aflevering de laatste drie verzen: 30 – 33. Waarom heeft Israël haar messias niet kunnen aanvaarden? en waarom heeft ze nu te maken met een gedeeltelijke verharding en tijdelijke verwerping? Omdat ze die gerechtgigheid nagestreefd heeft door middel van het doen van de werken van de wet. Terwijl de gerechtigheid nooit op grond van menselijk handelen is verleend, maar altijd en uitsluitend op grond van geloof in Gods wonderbare genade.

KOINONIA BIJBELSTUDIE – De missie van de Messias – Jesaja 61 – #25

This entry is part 63 of 73 in the series BROADCAST

Deel #25 in de serie over Jesaja (en niet #26 zoals ik abusievelijk vermeld heb in de uitzending), dit keer over Jesaja 61. Dit is het begin van het “mission statement van de Messias”, dat nog doorloopt tot en met hoofdstuk 62.

Doe recht en gerechtigheid! – Jesaja 56 – deel 19

This entry is part 50 of 73 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 56

A. Oproep om in de ballingschap de Torah te volbrengen (1-2)
B. De vreemdeling en de gesnedene krijgen hun plaats in Gods Tempel (3-8)
C. Het volk wordt door haar leiders verleid tot ontrouw (9-12)

Uitnodiging tot de verlossing – Jesaja 55 – deel 18

This entry is part 49 of 73 in the series BROADCAST

Bespreking van Jesaja 55

A. Uitnodiging tot het heil (1-3)
B. Het Middel van de verlossing: de Messias (4-5)
C. De oproep tot bekering (6-7)
D. Gods volmaakte Woord (8-11)
E. De heerlijkheid van Gods toekomst (12-13)