Of de belijdenis een fundament geeft voor het spreken over God? – Q. 1, art. 5 (slot)

VRAAG 1 Wat is de eigen en passende aard van ons spreken over God? Artikel 5 Of de belijdenis een fundament geeft voor het spreken over God? Wij gaan aldus voort met betrekking tot het vijfde artikel: Tegenwerping 1. Het lijkt erop, dat de belijdenis van de kerk geen fundament geeft voor het spreken over God. Immers, “belijdenisgeschriften vertellen ons hoe we moeten geloven en zelfs waarin we moeten geloven,” zoals Tilleman zegt. (T, p. 18) Maar spreken over God kan niet op deze manier worden vastgelegd omdat iedereen een eigen godsbeeld heeft, en de een dit en de ander LEES HIER VERDER…

Of de menselijke ervaring een basis is om over God te spreken? – Q.1, art. 3

VRAAG 1 Wat is de eigen en passende aard van ons spreken over God? Artikel 3 Of de menselijke ervaring een basis is om over God te spreken? Wij gaan aldus voort met betrekking tot het derde artikel: Tegenwerping 1. Het lijkt erop dat we over God alleen kunnen spreken op grond van algemeen-menselijke ervaring. Ervaring moet nu eenmaal aan elk menselijk spreken voorafgaan, zoals ook Tilleman zegt: “Ervaring zal altijd de basis vormen. Zonder ervaring hebben we immers ook geen behoefte om er over te spreken! We kunnen God dus ervaren, voelen.” (T, p. 13) Daarom is de menselijke ervaring LEES HIER VERDER…

God als gevoel?

Erik Jan Tilleman in “Vrijzinnig spreken over God”, p. 13 Tilleman : Zouden we ook over God spreken als we God…. niet kunnen ervaren? Waarschijnlijk niet. Want hoe zouden we dat ook kunnen als het spreken niet vooraf is gegaan door een ervaring? Ervaring zal altijd de basis vormen. Zonder ervaring hebben we immers ook geen behoefte om er over te spreken! We kunnen God dus ervaren, voelen.  Dat kan zelfs heel vaak (maar soms ook heel weinig). Zo’n tekst moet je goed en nauwkeurig lezen. Even in het voorbijgaan wordt “ervaring” gelijkgesteld aan “gevoel.” Is dat correct? Wat is LEES HIER VERDER…

Vrijzinnigen spreken over God – en hoe!

Jezus Christus Jezus speelt een belangrijke rol in het geloof van christenen. Wij zijn tenslotte naar hem – de Christus – vernoemd. Voor vrijzinnigen is het echter de vraag of hij de Christus is. Hoe zit dat dan met de belijdenis van Petrus? “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Verdient hij wel zulke eretitels? Want wij stellen ons ook serieus de vraag of Jezus wel de Zoon van God is, laat staan de Eniggeboren Zoon van God. De Apostolische Geloofsbelijdenis bevestigt dat echter. De kerk van alle eeuwen heeft dat dus geloofd en beleden. Bovendien is LEES HIER VERDER…